STICHTING MIDDELEEUWSE RELIGIEUZE EN PROFANE INSIGNES


KvK-nummer :
41185731 ;

RSIN:
8041.09.631

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur :

de heer Dr Vaandrager, F.G. (voorzitter)

de heer Dijs, D.A.J.

de heer Everwijn, R. (penningmeester)

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Van Asperen, H.

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (secretaris)


Doelstelling :

De stichting heeft ten doel:

a. het onderzoek naar voorkomen, betekenis en achtergronden van religieuze en profane insignes in de middeleeuwen

in de westerse wereld tot aan het midden van de zestiende eeuw;

b. het verzamelen van documentatie in de ruimste zin van het woord met betrekking tot dergelijke insignes;

c. het bevorderen van studie van - en het uitdragen van informatie over - insignes onder meer door publicaties;

d. het zich beschikbaar stellen voor het opvangen en conserveren van relevant onderzoeksmateriaal waaronder ook realia worden verstaan.


Beloningsbeleid :

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijke kosten. Er is geen directie en personeel in dienst.Hoofdlijnen actueel beleidsplan 2021


Zoals uitvoerig beschreven in de diverse hoofdstukken van de hiervoor staande website tekst van de Stichting MR&P Insignes, is het beleid gericht op het initiëren en desgevraagd financieel ondersteunen van onderzoek naar en
het publiceren over laatmiddeleeuwse insignes en het stimuleren van o.a. tentoonstellingen, studiedagen en symposia. Hierbij valt te denken aan bruiklenen voor (internationale) tentoonstellingen, aanleveren van foto's/beeldmateriaal voor gebruik in studies en (educatieve) publicaties. Na de in de afgelopen jaren uitgebrachte vier standaard werken HP 1, 2, 3 en 4 - alle in de Nederlandse taal, staat het uitbrengen van een Engelstalige publicatie over insignes hoog op het wensenlijstje. Vanuit de Engelstalige wereld is een toenemende belangstelling voor insignes.


Activiteiten 2021

De activiteiten in het verslagjaar hadden te lijden onder de covid-perikelen. Diverse initiatieven en bijeenkomsten konden geen doorgang vinden. Gelukkig ging de tentoonstelling " Body Language " ( 25 september 2020 - 17 januari 2021 ) en de daarbij behorende publicatie, van Museum Cathatijneconvent te Utrecht wel door. Hieraan werden een achttal insignes uitgeleend in bruikleen.

Voorts vond plaats in Kasteel Huis Bergh te 's Heerenberg ( 21 augustus 2021 -14 november 2021 ) de tentoonstelling " Kracht van Kronieken ". Hieraan werden een zestal insignes in bruikleen uitgeleend.

Zoals beschreven in de website van de stichting hiervoor, werd eind 2021 het digitaliseringsproject " Een leven met insignes : Hendrik Jan van Beuningen " succesvol afgerond en opgenomen in de Kunera-database ( Radboud Universiteit, Nijnmegen ) Een belangrijk stuk werk, waarvoor de stichting een subsidie verleende van Euro 10.000.

De website van de stichting werd activer in gezet voor communicatie en promotie rond insignes. Met ingang van 2022 wordt maandelijks een " insigne van de maand " ( uitgelicht uit de publicaties HP 1 t/m 4 ) geplaatst op de website.

Financiële verantwoording:

De inkomsten van de Stichting bestaat uit ontvangen dividenden. Het beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn. De portefeuille bestaat uit enkele nederlandse " weduwen en wezen " aandelen. Ook voor deze fondsen was 2021 geen goed jaar wat betreft dividenden. Gelukkig konden de koersen van de aandelen zich in het tweede halfjaar 2021 enigzins herstellen en de koersverliezen uit voorgaande jaren iets worden ingelopen.
In 2021 vonden geen grote uitgaven plaats, anders dan de hiervoor gemelde subsidie van euro 10.000.

Het uitbrengen en in voorraad houden van de reeks HP - publicaties heeft in de afgelopen jaren een fors beslag op de financiële middelen van de Stichting gelegd. Streven voor de komende jaren is om de nog aanwezige voorraad boeken ( HP 1 is uitverkocht ) geleidelijk verder af te bouwen door verkoop. Hierbij wordt de Stichting bij gestaan door
SPA-uitgevers. Het is verheugend dat er immer nog vraag is naar deze publicaties.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden van het bestuur, ook mbt het samenstellen en schrijven van de HP publicaties en het in bruikleen geven van insignes, vinden op pro deo basis plaats. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om verdere werkzaamheden/publicaties in de HP - reeks, ook in de Engelse taal, voort te zetten.Verkorte staat van baten en lasten over 2021 ( in Euro's )


Baten
dividenden 5.320opbrengst verkoop boeken HP 2, 3 en 4, plus copy rights
1.025
ongerealiseerde koerswinst 16.330
Totaal baten: 22.675
Lasten
subsidies 10.000
algemene kosten/bankkosten/administratiekosten 2.225Totaal lasten:
12.225


STICHTING 'HET NEDERLANDSE GEBRUIKSVOORWERP'


KvK-nummer:
41125597 ;

RSIN: 805272951

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur:

de heer Mr Vaandrager, B (voorzitter)

de heer Ostkamp, S.

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Mertens, D.A.E.

de heer Dr Vaandrager, F.G. (secretaris/penningmeester)


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over het pre-industriële gebruiksvoorwerp, in het bijzonder binnen het Nederlandse cultuurgebied, en voorts alles wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken door:

a. het verwerven van pre-industriële gebruiksvoorwerpen;

b. het aanleggen van een documentatie betreffende het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen;

c. het samenstellen van een bibliotheek van op het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen betrekking hebbende literatuur;

d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van het pre-industriële gebruiksvoorwerp;

e. het samenwerken met andere instellingen, die door hun arbeidsveld de doelstellingen van de stichting raken.Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten. Er is geen directie en personeel in dienst.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan 2021

In de loop der jaren is door de Stichting het Nederlandse Gebruiksvoorwerp een omvanrrijke en hoogwaardige collectie historische gebruiksvoorwerpen opgebouwd.

Het grootste deel van deze objecten zijn in langdurige bruikleen gegeven aan Museum
Boijmans van Beuningen en vormen een aanvulling op de daar aanwezige collectie Van Beuningen - de Vriese. Laatst genoemde collectie van circa 8000 objecten op gebied van het pre-industriele gebruiksvoorwerp, werd door de oprichter van de stichting de heer H.J.E. van Beuningen, op 5 december 1990 geschonken aan de gemeente Rotterdam en sindsdien deels tentoongesteld in het Paviljoen van Beuningen - de Vriese van Museum Boijmans van Beuningen.

Een belangrijke hoofdlijn van het beleid is het stimuleren van het actief gebruik van de collectie van Beuningen - de Vriese en de door de Stichting in samenhang daarmee in bruikleen gegeven objecten, door Museum Boijmans van Beuningen. Het gaat hier ondermeer om de toegankelijkheid van de voorwerpen voor publiek, op zaal, depot en/of online.

Andere hoofdlijnen zijn:

-de beschikbaarheid van hoogwaardige depotruimte voor objecten die niet tentoongesteld worden.

-toegankelijkheid van de collectie voor studie en onderzoek.

-tonen van objecten door het museum en bruiklenen aan andere musea voor tentoonstellingen.

-verwerven van pre-industriele gebruiksvoorwerpen ter aanvulling op de bestaande, bij musea in bruikleen gegeven/ te geven, collecties. Hierbij ligt de nadruk op het verwerven van objecten van "zaalkwaliteit".

-financieel subsidieren van publicaties op gebied van het pre-industrieel gebruiksvoorwerp.

Activiteiten 2021

Ook in 2021 stond de Stichting open voor uitbreiding van bruiklenen aan Museum BvB en andere musea. Randvoorwaarde hierbij is dat dit past in het (verzamel)beleid van zowel stichting als het betrokken museum.

In het verslagjaar werden geen objecten verworven. Een drietal publicaties werden voor in totaal Euro 4.500 met subsidies ondersteunt. Dit betrof twee publicaties van SPA Uitgevers over Duits steengoed en over Bremer steengoed. Voorts een publicatie van Uitgeverij Poldervondsten over Baardmankruiken. Deze laatste publicatie zal in 2022 verschijnen. Met een museum vinden gesprekken plaats over bruikleen van deelverzamelingen op gebied van tin en glas.

Financiele verantwoording:

De inkomsten van de Stichting bestaat uit ontvangen dividenden. Het beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn met beleggingen in enkele nederlandse "weduwen en wezen" fondsen. In het verslagjaar konden de fondsen weer wat herstellen van de forse koersverliezen in de voorgaande jaren. De dividenden lagen op onveranderd nivo t.o.v. 2020.
In 2021 werd zoals hierboven vermeld euro 4.500 aan subsidies uitgekeerd. Er vonden geen aankopen van objecten plaats. Het voornemen bestaat om in eigen beheer publicaties uit te brengen over een drietal deelverzamelingen van de stichting op gebied van tin, glas en pijpaarde.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om het verzamelbeleid, de bruiklenen en subsidies verdere inhoud te geven.


Verkorte staat van baten en lasten over 2021 ( in Euro's )


Baten
dividenden


8.748
ongerealiseerde koerswinst fondsen
81.089
totaal baten

89.837


Lasten
subsidies


4.500bankkosten/algemenekosten/administratiekosten1.994


totaal lasten

6.494