STICHTING MIDDELEEUWSE RELIGIEUZE EN PROFANE INSIGNES


KvK-nummer :
41185731 ;

RSIN:
8041.09.631

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur :

de heer Dr Vaandrager, F.G. (voorzitter)

de heer Dijs, D.A.J.

de heer Everwijn, R. (penningmeester)

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Van Asperen, H.

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (secretaris)


Doelstelling :

De stichting heeft ten doel:

a. het onderzoek naar voorkomen, betekenis en achtergronden van religieuze en profane insignes in de middeleeuwen

in de wersterse wereld tot aan het midden van de zestiende eeuw;

b. het verzamelen van documentatie in de ruimte zin van het woord met betrekking tot dergelijke insignes;

c. het bevorderen van studie van - en het uitdragen van informatie over - insignes onder meer door publicaties;

d. het zich beschikbaar stellen voor het opvangen en conserveren van relevant onderzoeksmateriaal waaronder ook realia worden verstaan.


Beloningsbeleid :

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten.


Hoofdlijnen actueel beleidsplan

en

activiteiten in 2019


Zoals uitvoerig beschreven in de diverse hoofdstukken van de hiervoor staande website tekst van de Stichting R&P Insignes, is het beleid gericht op het initiëren van onderzoek naar en
het publiceren over laatmiddeleeuwse insignes en het stimuleren van o.a. tentoonstellingen, studiedagen en symposia.

In het verslagjaar
werden daartoe wederom diverse acties ondernomen. Te denken valt aan bruiklenen voor (internationale) tentoonstellingen, aanleveren van foto's/beeldmateriaal voor gebruik in studies en publicaties. De internationaal toonaangevende tentoonstelling Pieter Breugel de Oudere : "Once in a lifetime" door het Kunsthistorisch Museum te Wenen, werd begin 2019 afgesloten en de bruiklenen geretourneerd.

De eerste fase van het digitaal ontsluiten van het archief van H J van Beuningen, door Radboud Universiteit Nijmegen, onder de projectnaam: Online platform " Een leven met insignes H J van Beuningen ", werd afgerond. Hiervoor werd een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen. Voor de tweede fase in 2020 en 2021 heeft de stichting zich garant gesteld.

Besloten werd de website van de stichting activer in te gaan zetten voor communicatie en promotie rond insignes.

Gezien de toenemende internationele belangstelling voor insignes - o.a. vanuit de Engelstalige wereld - staat het uitbrengen van een Engelstalige publicatie over insignes hoog op het prioriteiten lijstje.

Financiële verantwoording:

Het uitbrengen en in voorraad houden van de reeks HP - publicaties heeft in de afgelopen jaren een fors beslag op de financiële middelen van de Stichting gelegd. Streven voor de komende jaren is om de aanwezige voorraad boeken ( HP 1 is uitverkocht ) verder te gelde te maken door verkoop. In dit verband is bij de publicatie, eind 2018, van HP 4 gekozen voor een kleinere oplage en het uitbesteden van het uitgeven, voorraad houden en verkopen/handling aan een professionele partij, SPA-uitgevers. De beperkte eigen voorraad HP 4 is in het verslagjaar op nul gewaardeerd. Voorts is gekozen voor het beschikbaar houden van HP 1, door printing on demand in plaats van een nieuwe oplage/herdruk.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden van het bestuur, ook mbt het samenstellen en schrijven van de HP publicaties, vinden op pro deo basis plaats. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om verdere werkzaamheden/publicaties in de HP - reeks, ook in de Engelse taal, voort te zetten.Verkorte staat van baten en lasten over 2019 ( in Euro's )


Baten
inkomsten uit beleggingen 9.184
ongerealiseerde waardestijging beleggingen 4276
netto opbrengst verkoop boeken HP 1, 2 en 3 plus copy rights 664


Totaal baten: 14.124
Lasten


algemene kosten/bankkosten/sponsoring publicaties 1.599
kosten publicatie HP 4 12.857

Totaal lasten:
14.456


STICHTING 'HET NEDERLANDSE GEBRUIKSVOORWERP'


KvK-nummer:
41125597 ;

RSIN: 805272951

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur:

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (voorzitter)

de heer Ostkamp, S.

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Mertens, D.A.E.

de heer Dr Vaandrager, F.G. (penningmeester)


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over het pre-industriële gebruiksvoorwerp, in het bijzonder binnen het Nederlandse cultuurgebied, en voorts alles wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken door:

a. het verwerven van pre-industriële gebruiksvoorwerpen;

b. het aanleggen van een documentatie betreffende het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen;

c. het samenstellen van een bibliotheek van op het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen betrekking hebbende literatuur;

d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van het pre-industriële gebruiksvoorwerp;

e. het samenwerken met andere instellingen, die door hun arbeidsveld de doelstellingen van de stichting raken.Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan

In de loop der jaren is door de Stichting het Nederlandse Gebruiksvoorwerp een omvanrrijke en hoogwaardige collectie historische gebruiksvoorwerpen opgebouwd.

Het grootste deel van deze objecten zijn in langdurige bruikleen gegeven aan Museum
Boijmans van Beuningen en vormen een aanvulling op de daar aanwezige collectie Van Beuningen - de Vriese. Laatst genoemde collectie van circa 8000 objecten op gebied van het pre-industriele gebruiksvoorwerp, werd door de oprichter van de stichting de heer H.J.E. van Beuningen, op 5 december 1990 geschonken aan de gemeente Rotterdam en sindsdien deels tentoongesteld in het Paviljoen van Beuningen - de Vriese van Museum Boijmans van Beuningen.

Een belangrijke hoofdlijn van het beleid is het stimuleren van het actief gebruik van de collectie van Beuningen - de Vriese en de door de Stichting in samenhang daarmee in bruikleen gegeven objecten, door Museum Boijmans van Beuningen. Het gaat hier ondermeer om de toegankelijkheid van de voorwerpen voor publiek, op zaal, depot en/of online.

Andere hoofdlijnen zijn:

-de beschikbaarheid van hoogwaardige depotruimte voor objecten die niet tentoongesteld worden.

-toegankelijkheid van de collectie voor studie en onderzoek.

-tonen van objecten door het museum en bruiklenen aan andere musea voor tentoonstellingen.

-verzamelbeleid van de Stichting ter aanvulling op de bestaande collecties. Hierbij ligt de nadruk op het verwerven van objecten van "zaalkwaliteit" versus documentaire stukken.

Activiteiten 2019

Ook in 2019 stond de Stichting open voor uitbreiding van bruiklenen aan Museum BvB en andere musea, door verwerving van objecten. Randvoorwaarde hierbij is dat dit past in het (verzamel)beleid van zowel stichting als het betrokken museum. In dit kader is het is verheugend dat eind 2019 een drietal kwalitatief hoogwaardige collecties verworven konden worden. Het gaat om pre-industriele gebruiksvoorwerpen op gebied van tin, glas en pijpaarde. Doelstelling is deze collecties in langdurige bruikleen te geven aan musea, waar de bruikleen een waardevolle aanvulling kan zijn op de bestaande collecties van het betreffende museum. Hopelijk kan hier in de loop van 2020 invulling aan gegeven worden.

Voornemen is om in de komende jaren, met de bruikleen per deelcollectie een publicatie uit te brengen.

Financiele verantwoording:

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om het verzamelbeleid, de bruiklenen en beschikbaarheid van hoogwaardige toegankelijke depotruimte, verdere inhoud te geven.


Verkorte staat van baten en lasten over 2019 ( in Euro's )


Baten
dividenden/rentes

19.769
(on)gerealiseerd resultaat/(verlies) op beleggingen
25.279
totaal baten
45.048


Lasten
sponsoring/subsidie en aankoop in bruikleen te geven deelverzamelingen

153.653bankkosten/overige kosten
2.910


totaal lasten
156.563