STICHTING MIDDELEEUWSE RELIGIEUZE EN PROFANE INSIGNES


KvK-nummer :
41185731 ;

RSIN:
8041.09.631

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur :

de heer Dr Vaandrager, F.G. (voorzitter)

de heer Dijs, D.A.J.

de heer Everwijn, R. (penningmeester)

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Van Asperen, H.

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (secretaris)


Doelstelling :

De stichting heeft ten doel:

a. het onderzoek naar voorkomen, betekenis en achtergronden van religieuze en profane insignes in de middeleeuwen

in de wersterse wereld tot aan het midden van de zestiende eeuw;

b. het verzamelen van documentatie in de ruimte zin van het woord met betrekking tot dergelijke insignes;

c. het bevorderen van studie van - en het uitdragen van informatie over - insignes onder meer door publicaties;

d. het zich beschikbaar stellen voor het opvangen en conserveren van relevant onderzoeksmateriaal waaronder ook realia worden verstaan.


Beloningsbeleid :

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten.


Hoofdlijnen actueel beleidsplan

en


verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

Zoals uitvoerig beschreven in de diverse hoofdstukken van de website van de Stichting R&P Insignes, is het beleid gericht op het initiëren van onderzoek naar en
het publiceren over laatmiddeleeuwse insignes en het stimuleren van o.a. tentoonstellingen, studiedagen en symposia.

In 2017 werden daartoe wederom diverse acties ondernomen. Te denken valt aan bruiklenen voor (internationale) tentoonstellingen, aanleveren van foto's/beeldmateriaal voor gebruik in studies en publicaties. Spraakmakende tentoonstelling waaraan werd bijgedragen was de " special exhibition - Pin It - social media des Mittelalters " van het Europese Hansemuseum te Lubeck, Duitsland. Dit betrof een tijdelijke bruikleen van 165 insignes. Daarnaast werd een kortlopende bruikleen afgegeven aan museum Het Sterkenhuis te Bergen NH. voor de tentoonstelling " Bouwen op Geloof ".

Gezien de toenemende internationele belangstelling voor insignes - o.a. vanuit de Engelstalige wereld - staat het uitbrengen van een Engelstalige publicatie over insignes hoog op het prioriteiten lijstje. Alvorens dit echter ter hand kan worden genomen zal eerst het vierde deel in de reeks HP publicaties worden uit gebracht.

In 2017 is hieraan door de werkgroep: Van Asperen, Piron en Koldeweij, verder gewerkt . Het catalogusdeel van HP 4 zal ca. 800 " nieuwe " insignes omvatten. Verschijningsdatum: november 2018.

Financiële verantwoording:

Het uitbrengen en in voorraad houden van de publicaties HP 2 en 3 heeft in de afgelopen jaren een fors beslag op de financiële middelen van de Stichting gelegd. Streven voor de komende jaren is om de aanwezige voorraad boeken ( HP 1 is uitverkocht ) verder te gelde te maken door verkoop. Voorts wordt onderzocht op welke wijze de komende publicatie van HP 4 kan plaats vinden met minder beslag op de financiele ruimte. Hierbij valt te denken aan een kleinere oplage dan voorheen, " printing on demand " en / of het uitbesteden van het uitgeven, voorraad houden en verkopen/handling aan een daarvoor geschikte partij. In de loop van 2018 zal dit zijn beslag krijgen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden van het bestuur, ook mbt het samenstellen en schrijven van de HP publicaties, vinden op pro deo basis plaats. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om verdere werkzaamheden/publicaties in de HP - reeks, ook in de Engelse taal, voort te zetten.Verkorte staat van baten en lasten over 2017 ( in Euro's )


Baten
inkomsten uit beleggingen 2.380
ongerealiseerde waardestijging beleggingen 27.429
netto opbrengst verkoop boeken HP 1, 2 en 3 plus copy rights 149


Totaal baten: 29.959
Lasten


algemene kosten/bankkosten/sponsoring publicaties 1.018
kosten derden werkzaamheden uit te brengen publicatie HP 4 0

Totaal lasten:
1.018


STICHTING 'HET NEDERLANDSE GEBRUIKSVOORWERP'


KvK-nummer:
41125597 ;

RSIN: 805272951

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur:

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (voorzitter)

de heer Ostkamp, S.

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Mertens, D.A.E.

de heer Dr Vaandrager, F.G. (penningmeester)


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over het pre-industriële gebruiksvoorwerp, in het bijzonder binnen het Nederlandse cultuurgebied, en voorts alles wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken door:

a. het verwerven van pre-industriële gebruiksvoorwerpen;

b. het aanleggen van een documentatie betreffende het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen;

c. het samenstellen van een bibliotheek van op het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen betrekking hebbende literatuur;

d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van het pre-industriële gebruiksvoorwerp;

e. het samenwerken met andere instellingen, die door hun arbeidsveld de doelstellingen van de stichting raken.Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan

en activiteiten 2017

In de loop der jaren is door de Stichting het Nederlandse Gebruiksvoorwerp een hoogwaardige collectie historische gebruiksvoorwerpen opgebouwd. Het gaat thans om ruim 600 objecten, die hetzij aangekocht werden, hetzij aan de Stichting werden geschonken.

Al deze objecten zijn in langdurige bruikleen gegeven aan Museum
Boijmans van Beuningen en vormen een aanvulling op de daar aanwezige collectie Van Beuningen - de Vriese. Laatst genoemde collectie van circa 8000 objecten op gebied van het pre-industriele gebruiksvoorwerp, werd op 5 december 1990 geschonken aan de gemeente Rotterdam en sindsdien deels tentoongesteld in het Paviljoen van Beuningen - de Vriese.

Aandachtspunten van het bestuur in 2017 waren:

-de beschikbaarheid van hoogwaardige depotruimte voor objecten die niet tentoongesteld worden.

-toegankelijkheid van de collectie voor studie en onderzoek.

-tonen van objecten door het museum en bruiklenen aan andere musea voor tentoonstellingen.

-verzamelbeleid van de Stichting ter aanvulling op de bestaande collectie. Hierbij komt er meer nadruk te liggen op het verwerven van objecten van "zaalkwaliteit" versus documentaire stukken.

Een actuele belangrijke hoofdlijn van beleid is het actief gebruik van de in bruikleen gegeven collectie, door Museum Boymans van Beuningen. Het gaat hier onder meer om de toegankelijkheid van de voorwerpen voor publiek, op zaal en/of online.


In het verslagjaar 2017 heeft hierover zorgvuldig en intensief overleg met Museum B v B, plaatsgevonden en kon dit op een voor beide partijen goede wijze ingevuld worden, door het aangaan van een nieuwe bruikleenovereenkomst voor een periode van 15 jaar. Deze bruikleen omvat ruim 300 objecten van " zaalkwaliteit ".


Ook in 2017 en volgende jaren staat de stichting open voor uitbreiding van bruiklenen aan Museum BvB en andere musea, door verwerving van objecten. Randvoorwaarde hierbij is dat dit past in het (verzamel)beleid van zowel stichting als het betrokken museum.
Financiele verantwoording:


Er werden in het verslagjaar geen objecten aangekocht.


De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om het verzamelbeleid, de bruiklenen en beschikbaarheid van hoogwaardige toegankelijke depotruimte, verdere inhoud te geven.


Verkorte staat van baten en lasten over 2017 ( in Euro's )


Baten
dividenden/rentes 5.022
ongerealiseerd resultaat op beleggingen 40.827
totaal baten 45.849


Lasten
sponsoring/subsidie 0
bankkosten/overige kosten 635
totaal lasten 635