STICHTING MIDDELEEUWSE RELIGIEUZE EN PROFANE INSIGNES


KvK-nummer :
41185731 ;

RSIN:
8041.09.631

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur :

de heer Dr Vaandrager, F.G. (voorzitter)

de heer Dijs, D.A.J.

de heer Everwijn, R. (penningmeester)

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Van Asperen, H.

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (secretaris)


Doelstelling :

De stichting heeft ten doel:

a. het onderzoek naar voorkomen, betekenis en achtergronden van religieuze en profane insignes in de middeleeuwen

in de westerse wereld tot aan het midden van de zestiende eeuw;

b. het verzamelen van documentatie in de ruimste zin van het woord met betrekking tot dergelijke insignes;

c. het bevorderen van studie van - en het uitdragen van informatie over - insignes onder meer door publicaties;

d. het zich beschikbaar stellen voor het opvangen en conserveren van relevant onderzoeksmateriaal waaronder ook realia worden verstaan.


Beloningsbeleid :

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie noodzakelijke kosten. Er is geen directie en personeel in dienst.Hoofdlijnen actueel beleidsplan 2022


Zoals uitvoerig beschreven in de diverse hoofdstukken van de hiervoor staande website tekst van de Stichting MR&P Insignes, is het beleid gericht op het initiëren en desgevraagd financieel ondersteunen van onderzoek naar en
het publiceren over laatmiddeleeuwse insignes en het stimuleren van o.a. tentoonstellingen, studiedagen en symposia. Hierbij valt te denken aan bruiklenen voor (internationale) tentoonstellingen, aanleveren van foto's/beeldmateriaal voor gebruik in studies en (educatieve) publicaties. Na de in de afgelopen jaren uitgebrachte vier standaard werken HP 1, 2, 3 en 4 - alle in de Nederlandse taal, staat het uitbrengen van een Engelstalige publicatie over insignes hoog op het wensenlijstje. Vanuit Europa en de Engelstalige wereld is een toenemende belangstelling voor insignes waarneembaar.


Activiteiten 2022

In museum Kasteel Wijchen te Wijchen vond van 18 november tot en met 15 mei 2023 een tentoonstelling plaats genaamd: Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen. Hieraan werden 36 insignes in bruikleen uitgeleend.

Een tiental verzoeken uit binnen- en buitenland voor gebruik en publicatie over insigne afbeeldingen werden ontvangen en gehonoreerd. Hierbij kunnen met name genoemd worden de publicatie Medieval Badges: their wearers and their worlds, van prof. Ann Marie Rasmussen, University of Waterloo, Canada. En de publicatie " Blomberg " Historischer Altlas Westfalischer Stadte.

De website van de stichting werd activer in gezet voor communicatie en promotie rond insignes. Met ingang van 2022 werd maandelijks een " insigne van de maand " ( uitgelicht uit de publicaties HP 1 t/m 4 ) geplaatst op de website.


Financiële verantwoording:


Gezien de voortdurende onrust op de financiele markten werd besloten de effectenportefeuille, begin 2022, geheel te verkopen. Gezien het verloop van de beurskoersen bleek dit, achteraf bezien, een goede beslissing. Consequentie is wel dat er sindsdien geen dividenden meer werden ontvangen en de inkomsten wegvielen. Tzt kan besloten worden tot een terugkeer naar een defensieve portefeuille.

In 2022 vonden er geen grote uitgaven plaats.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden van het bestuur, ook mbt het samenstellen en schrijven van de HP publicaties en het in bruikleen geven van insignes, vinden op pro deo basis plaats. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om verdere werkzaamheden/publicaties in de HP - reeks, ook in de Engelse taal, voort te zetten.Verkorte staat van baten en lasten over 2022 ( in Euro's )


Baten
dividenden

521opbrengst verkoop boeken HP 2, 3 en 4, plus copy rights


300
gerealiseerde koerswinst
9795
Totaal baten: 10616
Lasten
subsidies


0
algemene kosten/bankkosten/administratiekosten
3035Totaal lasten:

3035


STICHTING 'HET NEDERLANDSE GEBRUIKSVOORWERP'


KvK-nummer:
41125597 ;

RSIN: 805272951

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur:

de heer Mr Vaandrager, B (voorzitter)

de heer Ostkamp, S.

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Mertens, D.A.E.

de heer Dr Vaandrager, F.G. (secretaris/penningmeester)


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over het pre-industriële gebruiksvoorwerp, in het bijzonder binnen het Nederlandse cultuurgebied, en voorts alles wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken door:

a. het verwerven van pre-industriële gebruiksvoorwerpen;

b. het aanleggen van een documentatie betreffende het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen;

c. het samenstellen van een bibliotheek van op het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen betrekking hebbende literatuur;

d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van het pre-industriële gebruiksvoorwerp;

e. het samenwerken met andere instellingen, die door hun arbeidsveld de doelstellingen van de stichting raken.Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten. Er is geen directie en personeel in dienst.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan 2022

In de loop der jaren is door de Stichting het Nederlandse Gebruiksvoorwerp een omvangrijke en hoogwaardige collectie historische gebruiksvoorwerpen opgebouwd.

Het grootste deel van deze objecten zijn in langdurige bruikleen gegeven aan Museum
Boijmans van Beuningen en vormen een aanvulling op de daar aanwezige collectie Van Beuningen - de Vriese. Laatst genoemde collectie van circa 8000 objecten op gebied van het pre-industriele gebruiksvoorwerp, werd door de oprichter van de stichting de heer H.J.E. van Beuningen, op 5 december 1990 geschonken aan de gemeente Rotterdam en sindsdien deels tentoongesteld in het Paviljoen van Beuningen - de Vriese van Museum Boijmans van Beuningen. In verband met de ingrijpende verbouwing van museum BvB is dit paviljoen tijdelijk gesloten.

Een belangrijke hoofdlijn van het beleid is het stimuleren van het actief gebruik van de collectie van Beuningen - de Vriese en de door de Stichting in samenhang daarmee in bruikleen gegeven objecten, door Museum Boijmans van Beuningen. Het gaat hier ondermeer om de toegankelijkheid van de voorwerpen voor publiek, op zaal, depot en/of online.

Andere hoofdlijnen zijn:

-de beschikbaarheid van hoogwaardige depotruimte voor objecten die niet tentoongesteld worden.

-toegankelijkheid van de collectie voor studie en onderzoek.

-tonen van objecten door het museum en bruiklenen aan andere musea voor tentoonstellingen.

-verwerven van pre-industriele gebruiksvoorwerpen ter aanvulling op de bestaande, bij musea in bruikleen gegeven/ te geven, collecties. Hierbij ligt de nadruk op het verwerven van objecten van "zaalkwaliteit".

-financieel subsidieren van publicaties op gebied van het pre-industrieel gebruiksvoorwerp.

Activiteiten 2022

Ook in 2022 stond de Stichting open voor uitbreiding van bruiklenen aan Museum BvB en andere musea. Randvoorwaarde hierbij is dat dit past in het (verzamel)beleid van zowel stichting als het betrokken museum. Gezien de bij museum BvB plaatsvindende grote verbouwing bevinden alle collecties zich in het nieuw gebouwde " depot " en staat uitbreiding van de bruikleen op hold.

In het verslagjaar werd voor euro 107.095 een collectie van ca. 125 objecten - keramiek - aangekocht. Een belangrijke aanvulling op de reeds in bezit zijnde deelverzamelingen tin en glas. Tezamen geven zij een goed beeld van de verzamelaar HJE van Beuningen. Intentie is over deze deelverzamelingen een tweetal publicaties uit te brengen: " Keramiek en Glas ", en " Metaal ". Vervolgens kunnen de deelverzamelingen, goed gedocumenteerd en omschreven in bruikleen gegeven worden aan een geinteresseerd museum. Voorts werden in het verslagjaar een tweetal publicaties voor in totaal euro 10.500 met subsidies ondersteunt. Dit betrof de publicatie " Voortschrijdend inzicht " van museum BvB en de publicatie van RMO " 5000 jaar Kralen "Financiele verantwoording:

Gezien de voortdurende onrust op de financiele markten werd besloten de effecten portefeuille, begin 2022, geheel te verkopen. Achteraf bezien een goede beslissing. Consequentie is wel dat er sindsdien geen dividend inkomsten meer waren. Tzt kan besloten worden tot een terugkeer naar een defensieve portefeuille van obligaties en enkele aandelen. In 2022 werden, zoals hiervoor vermeld, een collectie keramiek aangekocht voor een bedrag van euro 107.095 en euro
10.500 aan subsidies uitgekeerd.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om het verzamelbeleid, de bruiklenen en subsidies verdere inhoud te geven.


Verkorte staat van baten en lasten over 2022 ( in Euro's )


Baten
dividenden
521
gerealiseerde koerswinst fondsen

7.571
totaal baten


8.092
lasten
aankoop collectie keramiek

107.095
subsidies10.500bankkosten/algemenekosten/administratiekosten
5.516


totaal lasten


123.111