STICHTING MIDDELEEUWSE RELIGIEUZE EN PROFANE INSIGNES


KvK-nummer :
41185731 ;

RSIN:
8041.09.631

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur :

de heer Dr Vaandrager, F.G. (voorzitter)

de heer Dijs, D.A.J.

de heer Everwijn, R. (penningmeester)

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Van Asperen, H.

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (secretaris)


Doelstelling :

De stichting heeft ten doel:

a. het onderzoek naar voorkomen, betekenis en achtergronden van religieuze en profane insignes in de middeleeuwen

in de wersterse wereld tot aan het midden van de zestiende eeuw;

b. het verzamelen van documentatie in de ruimte zin van het woord met betrekking tot dergelijke insignes;

c. het bevorderen van studie van - en het uitdragen van informatie over - insignes onder meer door publicaties;

d. het zich beschikbaar stellen voor het opvangen en conserveren van relevant onderzoeksmateriaal waaronder ook realia worden verstaan.


Beloningsbeleid :

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten.


Hoofdlijnen actueel beleidsplan

en
verslag van de uitgeoefende activiteiten in
2015:

Zoals uitvoerig beschreven in de diverse hoofdstukken van de website van de Stichting R&P Insignes, is het beleid gericht op het initiëren van onderzoek naar en
het publiceren over laatmiddeleeuwse insignes en het stimuleren van o.a. tentoonstellingen, studiedagen en symposia. In 2015 werden daartoe wederom veel acties ondernomen. Te denken valt aan bruiklenen voor (internationale) tentoonstellingen, aanleveren van foto's/beeldmateriaal voor gebruik in studies en publicaties. Spraakmakende tentoonstellingen waaraan werd bijgedragen waren ondermeer de Jheronimus Bosch tentoonstelling - Visioenen van een genie, en de Zeeuws Museum Middelburg tentoonstelling - Sign of the Times. Gezien de toenemende internationele belangstelling voor insignes - o.a. vanuit de Engelstalige wereld - staat het uitbrengen van een Engelstalige publicatie over insignes hoog op het prioriteiten lijstje. Alvorens dit echter ter hand kan worden genomen zal eerst het vierde deel in de reeks HP publicaties worden uit gebracht.
In 2015 is hieraan verder gewerkt . Verschijningsdatum: medio 2017.

Financiële verantwoording:

Het uitbrengen en in voorraad houden van de publicaties HP 1 t/m 3 heeft een fors beslag op de financiële middelen van de Stichting gelegd. De door de Stichting ontvangen dividenden/coupons/rentes stonden hierdoor de laatste jaren onder druk. Mede dankzij ongerealiseerde waardestijging van de effectenportefeuille kon het jaar 2015 positief worden afgesloten. Doelstelling voor de komende jaren is om de aanwezige voorraad boeken ( HP 1 is uitverkocht ) verder te gelde te maken door verkoop. Voorts wordt onderzocht op welke wijze de komende publicatie van HP 4 kan plaats vinden met minder beslag op de financiele ruimte. Hierbij valt te denken aan een kleinere oplage dan voorheen, plus " printing on demand ".

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle werkzaamheden van het bestuur, ook mbt het samenstellen en schrijven van de HP publicaties, vinden op pro deo basis plaats. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om verdere werkzaamheden/publicaties in de HP - reeks, ook in de Engelse taal, voort te zetten.Verkorte staat van baten en lasten over 2015 ( in Euro's )


Baten
inkomsten uit beleggingen 2.815
ongerealiseerde waardestijging beleggingen 11.352
netto opbrengst verkoop boeken HP 1, 2 en 3 plus copy rights 1.571
ontvangen schenking 5.000
Totaal baten: 20.738


Lasten
algemene kosten/bankkosten 432
kosten derden werkzaamheden uit te brengen publicatie HP 4 en website 10.991
Totaal lasten: 11.423


STICHTING 'HET NEDERLANDSE GEBRUIKSVOORWERP'


KvK-nummer:
41125597 ;

RSIN: 805272951

Contactgegevens:
p/a Gooyerdijk 43, 3947 NB Langbroek


Bestuur:

mevrouw Vaandrager-van Beuningen, C.E. (voorzitter)

de heer Ostkamp, S.

de heer Prof. Dr Koldeweij, A.M.

mevrouw Dr Mertens, D.A.E.

de heer Dr Vaandrager, F.G. (penningmeester)


Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis over het pre-industriële gebruiksvoorwerp, in het bijzonder binnen het Nederlandse cultuurgebied, en voorts alles wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken door:

a. het verwerven van pre-industriële gebruiksvoorwerpen;

b. het aanleggen van een documentatie betreffende het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen;

c. het samenstellen van een bibliotheek van op het pre-industriële gebruiksvoorwerp in het algemeen betrekking hebbende literatuur;

d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van het pre-industriële gebruiksvoorwerp;

e. het toekennen van de H.J.E. van Beuningen-prijs voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het pre-industriële gebruiksvoorwerp;

f. het samenwerken met andere instellingen, die door hun arbeidsveld de doelstellingen van de stichting raken.


Beloningsbeleid:

Bestuurders ontvangen geen loon of vergoeding, behoudens vergoeding van de voor het uitoefenen van hun functie
noodzakelijke kosten.


Hoofdlijnen actuele beleidsplan 2016

en activiteiten 2015:

In de loop der jaren is door de Stichting het Nederlandse Gebruiksvoorwerp een hoogwaardige collectie historische gebruiksvoorwerpen opgebouwd. Het gaat thans om ruim 600 objecten, die hetzij aangekocht werden, hetzij aan de Stichting werden geschonken.

Al deze objecten zijn in langdurige bruikleen gegeven aan Museum
Boijmans van Beuningen en vormen een aanvulling op de daar aanwezige collectie Van Beuningen - de Vriese. Laatst genoemde collectie van circa 8000 objecten op gebied van het pre-industriele gebruiksvoorwerp, werd op 5 december 1990 geschonken aan de gemeente Rotterdam en sindsdien deels tentoongesteld in het Paviljoen van Beuningen - de Vriese.

Vraagstukken voor 2016 en komende jaren,
waaraan ook in het verslagjaar is gewerkt, zijn o.a.

-de beschikbaarheid van hoogwaardige depotruimte voor objecten die niet tentoongesteld worden.

-toegankelijkheid van de collectie voor studie en onderzoek.

-tonen van objecten door het museum en bruiklenen aan andere musea voor tentoonstellingen.

-verzamelbeleid van de Stichting ter aanvulling op de bestaande collectie. Hierbij komt er meer nadruk te liggen op het verwerven van objecten van "zaalkwaliteit" versus documentaire stukken.

Een actuele belangrijke hoofdlijn van beleid is het actief gebruik van de in bruikleen gegeven collectie, door Museum Boymans van Beuningen. Het gaat hier onder meer om de toegankelijkheid van de voorwerpen voor publiek, op zaal en/of online. In het verslagjaar 2015 heeft dit aandacht gekregenen.

In 2016 zal in samenspraak met Museum Boymans van Beuningen worden onderzocht welke objecten uit de bruikleen, zogenaamde " zaalkwaliteit " hebben. Te verwachten valt dat een deel van de objecten niet als zodanig kwalificeert. Onderzocht zal worden of voor dit deel een apart depot in het leven kan worden geroepen.

Ook in 2016 staat de stichting open voor uitbreiding van de bruikleen, door verwerving van objecten. Randvoorwaarde hierbij is dat dit past in het (verzamel)beleid van zowel stichting als museum.
Financiele verantwoording:

Er werden in het verslagjaar geen objecten aangekocht. Aan de publicatie " Van hand tot hand
- Handschoenen en wanten in de Nederlanden voor 1700 ", van het Rijksmuseum van Oudheden, werd financieel bijgedragen

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo wordt besteed conform de doelstellingen. Het vermogen dient over langere termijn ten minste welvaartsvast in omvang gelijk te blijven en zo mogelijk te vermeerderen om het verzamelbeleid, de bruiklenen en beschikbaarheid van hoogwaardige toegankelijke depotruimte, verdere inhoud te geven.


Verkorte staat van baten en lasten over 2015 ( in Euro's )


Baten
dividenden/rentes 6.424
ongerealiseerd resultaat op beleggingen 12.091
totaal baten 18.515


Lasten
sponsoring/subsidie 300
bankkosten/overige kosten 431
totaal lasten 731