2021-02-24: Onderhanden: digitalisatie

Digitalisatie-project ‘Een leven met insignes: Hendrik Jan van Beuningen’

Het documentatiesysteem van Hendrik Jan van Beuningen bevat circa 9.000 kaarten met de unieke gegevens van middeleeuwse insignes en ampullen, die werden gevonden door archeologische diensten en particulieren in Nederland en België.

Dankzij een bijdrage van het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Pronk Visser Fonds van € 14.000 zijn de gegevens van ca. 1.750 nieuwe records van insignes en ampullen opgenomen in Kunera-database. Door een financiële bijdrage van de Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane Insignes worden nu de data van de resterende kaarten, naar schatting 1.500, verwerkt in de Kunera-database. Door corona is de verwerking vertraagd maar naar verwachting wordt het project dit jaar afgerond.

Het Kunera-project is een lopend database-project van de Radboud Universiteit in Nijmegen, waarin sinds jaren de gegevens van middeleeuwse insignes en ampullen verzameld, gedocumenteerd, geanalyseerd, en op het net gepresenteerd worden. Het objectgerichte project Kunera is gewijd aan middeleeuwse insignes en ampullen van circa 1200 tot 1600. Het gaat enerzijds om vondstmateriaal – dat zowel tijdens archeologische opgravingen naar boven komt als om geďsoleerde vondsten – en anderzijds om insignes en ampullen in oude collecties waarvan de vondstgegevens reeds lang verloren gingen.

Een groot deel van de insignes in het documentatiesysteem van Hendrik Jan van Beuningen betreft niet elders gedocumenteerde vondsten en zijn dus van grote waarde voor Kunera, dat als doel heeft om de gegevens van deze objecten te ontsluiten. Niet alleen beschermt Kunera de nu gedigitaliseerde gegevens tegen verlies, het maakt ze ook voor een groot publiek van geďnteresseerden (wetenschappers, archeologen, detectoramateurs, enz.) beschikbaar omdat de database vrij online raadpleegbaar is via het domein kunera.nl. Bovendien is registratie van dit vondstenmateriaal, dat voor het merendeel door particulieren aan het licht werd gebracht en door H.J.E. van Beuningen nauwkeurig op betrouwbaarheid van de opgegeven vondstomstandigheden werden gecontroleerd, van direct belang voor de archeologische kaart van Nederland.
 terug naar overzicht